LegendItem.Cells Vlastnost

Definice

Získá kolekci buněk v položce legendy.Gets the collection of cells in the legend item.

public:
 property System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::LegendCellCollection ^ Cells { System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::LegendCellCollection ^ get(); };
public System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.LegendCellCollection Cells { get; }
member this.Cells : System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.LegendCellCollection
Public ReadOnly Property Cells As LegendCellCollection

Hodnota vlastnosti

LegendCellCollection

LegendCellCollectionObjekt, který představuje kolekci buněk v položce legendy.A LegendCellCollection object that represents the collection of cells in the legend item.

Poznámky

Položka legendy se skládá z jedné nebo více buněk legendy, z nichž každý představuje LegendCell objekt a je uložen v LegendCellCollection .A legend item consists of one or more legend cells, each represented by a LegendCell object and stored in a LegendCellCollection.

Poznámka

Tato vlastnost se vztahuje na celou hodnotu LegendItem .This property is applicable to the entire LegendItem.

Platí pro