Title.BorderDashStyle Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví styl ohraničení nadpisu.Gets or sets the border style of the title.

public:
 property System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartDashStyle BorderDashStyle { System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartDashStyle get(); void set(System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartDashStyle value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartDashStyle BorderDashStyle { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.BorderDashStyle : System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartDashStyle with get, set
Public Property BorderDashStyle As ChartDashStyle

Hodnota vlastnosti

ChartDashStyle

ChartDashStyleHodnota výčtu, která určuje styl ohraničení nadpisu.A ChartDashStyle enumeration value that determines the border style of the title.

Atributy

Poznámky

BorderDashStyleVlastnost určuje styl čáry, který má být použit pro ohraničení.The BorderDashStyle property determines the line style to use for a border. Čára může být plná, tečkovaná a tak dále.The line can be solid, dotted, and so forth.

Další styly ohraničení naleznete v ChartDashStyle tématu výčet.For other border styles, see the ChartDashStyle enumeration topic.

Platí pro