Title.DockedToChartArea Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název, ChartArea kde bude název ukotven.Gets or sets the name of the ChartArea where the title will be docked.

public:
 property System::String ^ DockedToChartArea { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.LegendAreaNameConverter))]
public string DockedToChartArea { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.LegendAreaNameConverter))>]
member this.DockedToChartArea : string with get, set
Public Property DockedToChartArea As String

Hodnota vlastnosti

String

stringHodnota, která představuje název, ChartArea kde bude tento název ukotven.A string value that represents the name of the ChartArea where this title will be docked. Výchozí hodnota je prázdný řetězec.The default value is the empty string.

Atributy

Platí pro