Title.DockingOffset Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví kladné nebo záporné posunutí pozice ukotveného názvu.Gets or sets the positive or negative offset of the docked title position.

public:
 property int DockingOffset { int get(); void set(int value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public int DockingOffset { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.DockingOffset : int with get, set
Public Property DockingOffset As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

integerHodnota, která určuje kladné nebo záporné posunutí pozice ukotveného názvu.An integer value that specifies the positive or negative offset of the docked title position.

Atributy

Platí pro