Title.ForeColor Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví barvu textu nadpisu.Gets or sets the color of the title text.

public:
 property System::Drawing::Color ForeColor { System::Drawing::Color get(); void set(System::Drawing::Color value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Drawing.ColorConverter))]
public System.Drawing.Color ForeColor { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Drawing.ColorConverter))>]
member this.ForeColor : System.Drawing.Color with get, set
Public Property ForeColor As Color

Hodnota vlastnosti

Color

ColorHodnota, která se používá k nakreslení barvy textu nadpisu.A Color value that is used to draw the color of the title text .

Atributy

Poznámky

ForeColorVlastnost se používá k nastavení barvy textu nadpisu.The ForeColor property is used to set the title text color.

Platí pro