Title.ShadowColor Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví barvu stínu nadpisu.Gets or sets the shadow color for the title.

public:
 property System::Drawing::Color ShadowColor { System::Drawing::Color get(); void set(System::Drawing::Color value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Drawing.ColorConverter))]
public System.Drawing.Color ShadowColor { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Drawing.ColorConverter))>]
member this.ShadowColor : System.Drawing.Color with get, set
Public Property ShadowColor As Color

Hodnota vlastnosti

Color

ColorHodnota, která určuje barvu stínu nadpisu.A Color value that specifies the shadow color for the title. Výchozí barva je Black .The default color is Black.

Atributy

Poznámky

Tato vlastnost může být nastavena na libovolnou platnou hodnotu ARGB (alfa, Red, zelenou, modrou).This property can be set to any valid ARGB (alpha, red, green, blue) value.

Hodnota alfa se dá použít k dosažení realistického efektu stínu; vyzkouší hodnotu barvy "128, 0, 0, 0" pro stíny.The alpha value can be used to achieve a "realistic" shadowing effect; try a color value of "128,0,0,0" for shadows.

Chcete-li implementovat stín, nastavte ShadowOffset vlastnost na hodnotu jinou než nula (0).To implement a shadow, set the ShadowOffset property to a value other than zero (0).

Platí pro