ArrangedElementCollection.IList.Contains(Object) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v Contains(Object) metodě.For a description of this member, see the Contains(Object) method.

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

value
Object

A Object vyhledejte v IList .The Object to locate in the IList.

Návraty

Boolean

true Pokud se nachází Object v; v IList opačném případě false .true if the Object is found in the IList; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tato metoda je explicitní implementace člena rozhraní.This method is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ArrangedElementCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the ArrangedElementCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro