ArrangedElementCollection.IList.Item[Int32] Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v této Item[Int32] Vlastnosti.For a description of this member, see the Item[Int32] property.

property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
member this.System.Collections.IList.Item(int) : obj with get, set
 Property Item(index As Integer) As Object Implements IList.Item

Parametry

index
Int32

Index založený na nule elementu, který se má načíst.The zero-based index of the element to get.

Hodnota vlastnosti

Object

Prvek na pozici zadaného indexu.The element at the specified index.

Implementuje

Poznámky

Tato metoda je explicitní implementace člena rozhraní.This method is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ArrangedElementCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the ArrangedElementCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro