LinkClickedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje LinkClicked událost RichTextBox .Represents the method that will handle the LinkClicked event of a RichTextBox.

public delegate void LinkClickedEventHandler(System::Object ^ sender, LinkClickedEventArgs ^ e);
public delegate void LinkClickedEventHandler(object sender, LinkClickedEventArgs e);
type LinkClickedEventHandler = delegate of obj * LinkClickedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub LinkClickedEventHandler(sender As Object, e As LinkClickedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj objektu.The source of the object.

e
LinkClickedEventArgs

Obsahující LinkClickedEventArgs data události.The LinkClickedEventArgs that contains the event data.

Poznámky

Při vytváření LinkClickedEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje.When you create a LinkClickedEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Další informace o delegátech naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také