LinkLabel.LinkCollection.IndexOfKey(String) Metoda

Definice

Načte index založený na nule prvního výskytu zadaného klíče v celé kolekci.Retrieves the zero-based index of the first occurrence of the specified key within the entire collection.

public:
 virtual int IndexOfKey(System::String ^ key);
public virtual int IndexOfKey (string key);
abstract member IndexOfKey : string -> int
override this.IndexOfKey : string -> int
Public Overridable Function IndexOfKey (key As String) As Integer

Parametry

key
String

Klíč, pro který má být vyhledána kolekce.The key to search the collection for.

Návraty

Int32

Index založený na nule prvního výskytu hodnoty v celé kolekci, pokud byl nalezen; v opačném případě-1.The zero-based index of the first occurrence of value within the entire collection, if found; otherwise, -1.

Poznámky

Pokud IndexOfKey se volá po sobě jdoucí poslední vrácený index, bude nejprve kontrolován klíčovou shodou a pokud se neshoduje, hledání začne na začátku kolekce.If IndexOfKey is called successively, the last returned index will be checked for a key match first, and if there is no match, the search starts at the beginning of the collection.

NameVlastnost odpovídá klíči pro, LinkLabel.Link v LinkLabel.LinkCollection .The Name property corresponds to the key for a LinkLabel.Link in the LinkLabel.LinkCollection. U porovnávání klíčů se nerozlišují velká a malá písmena.The key comparison is not case-sensitive. Pokud key je parametr null nebo prázdný řetězec, IndexOfKey vrátí hodnotu-1.If the key parameter is null or an empty string, IndexOfKey returns -1.

Platí pro