ListBox.SelectedObjectCollection.IList.Remove(Object) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu Remove(Object) .For a description of this member, see Remove(Object).

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametry

value
Object

Objekt, který má být odebrán.The object to remove.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ListBox.SelectedObjectCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the ListBox.SelectedObjectCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro