ListView.CheckedListViewItemCollection.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definice

Vrátí index v rámci kolekce zadané položky.Returns the index within the collection of the specified item.

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ item) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object item);
abstract member System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (item As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

item
Object

ListViewItemKterý představuje položku, která se má najít v kolekci.A ListViewItem that represents the item to locate in the collection.

Návraty

Int32

Index položky založený na nule, pokud je v kolekci. v opačném případě-1.The zero-based index of the item if it is in the collection; otherwise, -1.

Implementuje

Platí pro