PopupEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává Popup událost ToolTip třídy.Represents the method that handles the Popup event of the ToolTip class.

public delegate void PopupEventHandler(System::Object ^ sender, PopupEventArgs ^ e);
public delegate void PopupEventHandler(object sender, PopupEventArgs e);
type PopupEventHandler = delegate of obj * PopupEventArgs -> unit
Public Delegate Sub PopupEventHandler(sender As Object, e As PopupEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
PopupEventArgs

Informace o událostiInformation about the event.

Poznámky

PopupUdálost lze zrušit, protože PopupEventArgs je odvozena z CancelEventArgs .The Popup event can be canceled because PopupEventArgs derives from CancelEventArgs.

Při vytváření PopupEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje.When you create a PopupEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Další informace o delegátech obslužných rutin událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about event-handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také