TableLayoutControlCollection Třída

Definice

Představuje kolekci podřízených ovládacích prvků v kontejneru rozložení tabulky.Represents a collection of child controls in a table layout container.

public ref class TableLayoutControlCollection : System::Windows::Forms::Control::ControlCollection
[System.ComponentModel.ListBindable(false)]
public class TableLayoutControlCollection : System.Windows.Forms.Control.ControlCollection
[<System.ComponentModel.ListBindable(false)>]
type TableLayoutControlCollection = class
    inherit Control.ControlCollection
Public Class TableLayoutControlCollection
Inherits Control.ControlCollection
Dědičnost
Atributy

Poznámky

TableLayoutControlCollectionTřída představuje kolekci všech podřízených ovládacích prvků v TableLayoutPanel ovládacím prvku.The TableLayoutControlCollection class represents the collection of all the child controls in a TableLayoutPanel control. Tato kolekce je vystavena Controls vlastností TableLayoutPanel třídy.This collection is exposed by the Controls property of the TableLayoutPanel class. Můžete spravovat a individuálně manipulovat členy panelu rozložení tabulky prostřednictvím TableLayoutControlCollection zpřístupnění Controls .You can manage and individually manipulate members of the table layout panel through the TableLayoutControlCollection exposed by Controls.

TableLayoutControlCollectionTřída je vedlejší specializací Control.ControlCollection základní třídy.The TableLayoutControlCollection class is a minor specialization of the Control.ControlCollection base class.

Konstruktory

TableLayoutControlCollection(TableLayoutPanel)

Inicializuje novou instanci TableLayoutControlCollection třídy.Initializes a new instance of the TableLayoutControlCollection class.

Vlastnosti

Container

Získá nadřazený prvek TableLayoutPanel , který obsahuje ovládací prvky v kolekci.Gets the parent TableLayoutPanel that contains the controls in the collection.

Count

Získá počet prvků obsažených v kolekci.Gets the number of elements contained in the collection.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
IsReadOnly

Získá hodnotu, která označuje, zda je tento objekt kolekce určen jen pro čtení.Gets a value that indicates whether this collection object is read-only.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
Item[Int32]

Označuje v Control zadaném indexovaném umístění v kolekci.Indicates the Control at the specified indexed location in the collection.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
Item[String]

Označuje Control se zadaným klíčem v kolekci.Indicates a Control with the specified key in the collection.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
Owner

Získá ovládací prvek, který je vlastníkem Control.ControlCollection .Gets the control that owns this Control.ControlCollection.

(Zděděno od Control.ControlCollection)

Metody

Add(Control)

Přidá určený ovládací prvek do kolekce ovládacích prvků.Adds the specified control to the control collection.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
Add(Control, Int32, Int32)

Přidá určený ovládací prvek do kolekce a umístí jej do určené buňky.Adds the specified control to the collection and positions it at the specified cell.

AddRange(Control[])

Přidá pole řídicích objektů do kolekce.Adds an array of control objects to the collection.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
Clear()

Odebere všechny ovládací prvky z kolekce.Removes all controls from the collection.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
Contains(Control)

Určuje, zda je určený ovládací prvek členem kolekce.Determines whether the specified control is a member of the collection.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
ContainsKey(String)

Určuje, zda Control.ControlCollection obsahuje položku se zadaným klíčem.Determines whether the Control.ControlCollection contains an item with the specified key.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
CopyTo(Array, Int32)

Zkopíruje prvky kolekce do pole, které začíná na určitém indexu pole.Copies the elements of the collection to an array, starting at a particular array index.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
Equals(Object)

Určuje, zda je aktuální objekt kolekce a zadaný objekt stejný.Specifies whether the current collection object and the specified object are equal.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
Find(String, Boolean)

Vyhledá ovládací prvky podle jejich vlastnosti a sestaví Name pole všech ovládacích prvků, které odpovídají.Searches for controls by their Name property and builds an array of all the controls that match.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
GetChildIndex(Control)

Načte index zadaného podřízeného ovládacího prvku v rámci kolekce ovládacích prvků.Retrieves the index of the specified child control within the control collection.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
GetChildIndex(Control, Boolean)

Načte index zadaného podřízeného ovládacího prvku v rámci kolekce ovládacích prvků a volitelně vyvolá výjimku, pokud zadaný ovládací prvek není v rámci kolekce ovládacích prvků.Retrieves the index of the specified child control within the control collection, and optionally raises an exception if the specified control is not within the control collection.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
GetEnumerator()

Načte odkaz na objekt enumerátoru, který se používá k iterování přes Control.ControlCollection .Retrieves a reference to an enumerator object that is used to iterate over a Control.ControlCollection.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IndexOf(Control)

Načte index určeného ovládacího prvku v kolekci ovládacích prvků.Retrieves the index of the specified control in the control collection.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
IndexOfKey(String)

Načte index prvního výskytu zadané položky v rámci kolekce.Retrieves the index of the first occurrence of the specified item within the collection.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
Remove(Control)

Odebere určený ovládací prvek z kolekce ovládacích prvků.Removes the specified control from the control collection.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
RemoveAt(Int32)

Odebere ovládací prvek z kolekce ovládacích prvků v zadaném indexovaném umístění.Removes a control from the control collection at the specified indexed location.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
RemoveByKey(String)

Odebere podřízený ovládací prvek se zadaným klíčem.Removes the child control with the specified key.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
SetChildIndex(Control, Int32)

Nastaví index zadaného podřízeného ovládacího prvku v kolekci na zadanou hodnotu indexu.Sets the index of the specified child control in the collection to the specified index value.

(Zděděno od Control.ControlCollection)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

ICloneable.Clone()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu Clone() .For a description of this member, see Clone().

(Zděděno od Control.ControlCollection)
ICollection.IsSynchronized

Popis tohoto člena naleznete v této IsSynchronized Vlastnosti.For a description of this member, see the IsSynchronized property.

(Zděděno od ArrangedElementCollection)
ICollection.SyncRoot

Popis tohoto člena naleznete v této SyncRoot Vlastnosti.For a description of this member, see the SyncRoot property.

(Zděděno od ArrangedElementCollection)
IList.Add(Object)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu Add(Object) .For a description of this member, see Add(Object).

(Zděděno od Control.ControlCollection)
IList.Clear()

Popis tohoto člena naleznete v Clear() metodě.For a description of this member, see the Clear() method.

(Zděděno od ArrangedElementCollection)
IList.Contains(Object)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu Contains(Object) .For a description of this member, see Contains(Object).

(Zděděno od Control.ControlCollection)
IList.IndexOf(Object)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu IndexOf(Object) .For a description of this member, see IndexOf(Object).

(Zděděno od Control.ControlCollection)
IList.Insert(Int32, Object)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu Insert(Int32, Object) .For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

(Zděděno od Control.ControlCollection)
IList.IsFixedSize

Popis tohoto člena naleznete v této IsFixedSize Vlastnosti.For a description of this member, see the IsFixedSize property.

(Zděděno od ArrangedElementCollection)
IList.Item[Int32]

Popis tohoto člena naleznete v této Item[Int32] Vlastnosti.For a description of this member, see the Item[Int32] property.

(Zděděno od ArrangedElementCollection)
IList.Remove(Object)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu Remove(Object) .For a description of this member, see Remove(Object).

(Zděděno od Control.ControlCollection)
IList.RemoveAt(Int32)

Popis tohoto člena naleznete v RemoveAt(Int32) metodě.For a description of this member, see the RemoveAt(Int32) method.

(Zděděno od ArrangedElementCollection)

Metody rozšíření

Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable na zadaný typ.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Převede IEnumerable na IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Platí pro

Viz také