TreeNodeMouseHoverEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje NodeMouseHover událost TreeView .Represents the method that will handle the NodeMouseHover event of a TreeView.

public delegate void TreeNodeMouseHoverEventHandler(System::Object ^ sender, TreeNodeMouseHoverEventArgs ^ e);
public delegate void TreeNodeMouseHoverEventHandler(object sender, TreeNodeMouseHoverEventArgs e);
type TreeNodeMouseHoverEventHandler = delegate of obj * TreeNodeMouseHoverEventArgs -> unit
Public Delegate Sub TreeNodeMouseHoverEventHandler(sender As Object, e As TreeNodeMouseHoverEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
TreeNodeMouseHoverEventArgs

Obsahující TreeNodeMouseHoverEventArgs data události.A TreeNodeMouseHoverEventArgs that contains the event data.

Poznámky

Při vytváření TreeNodeMouseHoverEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje.When you create a TreeNodeMouseHoverEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Další informace o delegátech obslužných rutin událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about event-handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro