TypeValidationEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje TypeValidationCompleted událost MaskedTextBox ovládacího prvku.Represents the method that will handle the TypeValidationCompleted event of the MaskedTextBox control.

public delegate void TypeValidationEventHandler(System::Object ^ sender, TypeValidationEventArgs ^ e);
public delegate void TypeValidationEventHandler(object sender, TypeValidationEventArgs e);
type TypeValidationEventHandler = delegate of obj * TypeValidationEventArgs -> unit
Public Delegate Sub TypeValidationEventHandler(sender As Object, e As TypeValidationEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
TypeValidationEventArgs

Obsahující TypeValidationEventArgs data události.A TypeValidationEventArgs that contains the event data.

Poznámky

TypeValidationCompletedUdálost MaskedTextBox třídy je volitelná událost, která je vyvolána pouze v případě, že ValidatingType je vlastnost explicitně nastavena na jiný typ než null .The TypeValidationCompleted event of the MaskedTextBox class is an optional event that is raised only if the ValidatingType property is explicitly set to a type other than null.

Obvykle je obslužná rutina TypeValidationCompleted události implementována pro zpracování ověřování specifického pro masku a specifického typu.Typically, a handler for the TypeValidationCompleted event is implemented to perform mask-specific and type-specific validation processing. Naopak obecné ověřování se obvykle provádí ve standardní Validating události definované v Control základní třídě.In contrast, general validation is typically performed in the standard Validating event defined in the Control base class.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také