VisualStyleElement.Menu.Item.Selected Vlastnost

Definice

Získá prvek vizuálního stylu, který představuje položku nabídky ve vybraném stavu.Gets a visual style element that represents a menu item in the selected state.

public:
 static property System::Windows::Forms::VisualStyles::VisualStyleElement ^ Selected { System::Windows::Forms::VisualStyles::VisualStyleElement ^ get(); };
public static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement Selected { get; }
member this.Selected : System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement
Public Shared ReadOnly Property Selected As VisualStyleElement

Hodnota vlastnosti

VisualStyleElement

VisualStyleElementKterý představuje položku nabídky ve vybraném stavu.A VisualStyleElement that represents a menu item in the selected state.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak vytvořit VisualStyleRenderer s VisualStyleElement vrácenou Selected vlastností.The following code example demonstrates how to create a VisualStyleRenderer with the VisualStyleElement returned by the Selected property. Chcete-li spustit tento příklad, vložte jej do formuláře Windows.To run this example, paste it into a Windows Form. Zpracujte Paint událost formuláře a zavolejte DrawVisualStyleElementMenuItem2 metodu z Paint metody zpracování událostí, která se předává e jako PaintEventArgs .Handle the form's Paint event and call the DrawVisualStyleElementMenuItem2 method from the Paint event-handling method, passing e as PaintEventArgs.

public void DrawVisualStyleElementMenuItem2(PaintEventArgs e)
{
  if (VisualStyleRenderer.IsElementDefined(
    VisualStyleElement.Menu.Item.Selected))
  {
    VisualStyleRenderer renderer =
       new VisualStyleRenderer(VisualStyleElement.Menu.Item.Selected);
    Rectangle rectangle1 = new Rectangle(10, 50, 50, 50);
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1);
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.Menu.Item.Selected",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
  }
  else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
}
Public Sub DrawVisualStyleElementMenuItem2(ByVal e As PaintEventArgs)
  If (VisualStyleRenderer.IsElementDefined( _
   VisualStyleElement.Menu.Item.Selected)) Then
    Dim renderer As New VisualStyleRenderer _
     (VisualStyleElement.Menu.Item.Selected)
    Dim rectangle1 As New Rectangle(10, 50, 50, 50)
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1)
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.Menu.Item.Selected", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  Else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  End If
End Sub

Poznámky

Pomocí VisualStyleElement Selected vlastnosti vrácené vlastností lze vytvořit VisualStyleRenderer .You can use the VisualStyleElement returned by the Selected property to create a VisualStyleRenderer.

Platí pro