WebBrowser.DocumentStream Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví datový proud obsahující obsah webové stránky zobrazené v WebBrowser ovládacím prvku.Gets or sets a stream containing the contents of the Web page displayed in the WebBrowser control.

public:
 property System::IO::Stream ^ DocumentStream { System::IO::Stream ^ get(); void set(System::IO::Stream ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.IO.Stream DocumentStream { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DocumentStream : System.IO.Stream with get, set
Public Property DocumentStream As Stream

Hodnota vlastnosti

Stream

StreamObsahuje obsah aktuální webové stránky nebo null není-li načtena žádná stránka.A Stream containing the contents of the current Web page, or null if no page is loaded. Výchozí formát je null.The default is null.

Atributy

Výjimky

Tato WebBrowser instance již není platná.This WebBrowser instance is no longer valid.

IWebBrowser2Z podkladového ovládacího prvku ActiveX nelze načíst odkaz na implementaci rozhraní WebBrowser .A reference to an implementation of the IWebBrowser2 interface could not be retrieved from the underlying ActiveX WebBrowser control.

Poznámky

Pomocí této vlastnosti lze načíst webovou stránku do WebBrowser ovládacího prvku z Stream objektu.Use this property to load a Web page into the WebBrowser control from a Stream object. Tuto vlastnost můžete použít například k načtení webových stránek z databáze nebo souboru prostředků.You can use this property, for example, to load Web pages from a database or resource file. Když nastavíte tuto vlastnost, WebBrowser ovládací prvek automaticky přejde na adresu URL about: blank před načtením zadaného textu.When you set this property, the WebBrowser control automatically navigates to the about:blank URL before loading the specified text. To znamená, že Navigating Navigated DocumentCompleted při nastavení této vlastnosti dojde k událostem, a a hodnota Url vlastnosti již není smysluplná.This means that the Navigating, Navigated, and DocumentCompleted events occur when you set this property, and the value of the Url property is no longer meaningful.

Poznámka

Tato vlastnost obsahuje obsah aktuálního dokumentu, a to i v případě, že byl požadován jiný dokument.This property contains the contents of the current document, even if another document has been requested. Pokud nastavíte hodnotu této vlastnosti a potom ji hned znovu načtete, načtená hodnota se může lišit od hodnoty nastavené v případě, že WebBrowser ovládací prvek nemá čas načíst nový obsah.If you set the value of this property and then immediately retrieve it again, the value retrieved may be different than the value set if the WebBrowser control has not had time to load the new content. Novou hodnotu lze načíst v DocumentCompleted obslužné rutině události.You can retrieve the new value in a DocumentCompleted event handler.

Pro přístup k obsahu webové stránky jako řetězce použijte DocumentText vlastnost.To access the contents of a Web page as a string, use the DocumentText property. K obsahu stránky můžete přistupovat také pomocí modelu HTML Document Object Model (DOM) prostřednictvím Document Vlastnosti.You can also access the page contents using the HTML document object model (DOM) through the Document property.

Platí pro

Viz také