WebBrowser.DocumentText Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví obsah HTML stránky zobrazené v WebBrowser ovládacím prvku.Gets or sets the HTML contents of the page displayed in the WebBrowser control.

public:
 property System::String ^ DocumentText { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public string DocumentText { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DocumentText : string with get, set
Public Property DocumentText As String

Hodnota vlastnosti

String

Text HTML zobrazené stránky, nebo prázdný řetězec (""), pokud není načten žádný dokument.The HTML text of the displayed page, or the empty string ("") if no document is loaded.

Atributy

Výjimky

Tato WebBrowser instance již není platná.This WebBrowser instance is no longer valid.

IWebBrowser2Z podkladového ovládacího prvku ActiveX nelze načíst odkaz na implementaci rozhraní WebBrowser .A reference to an implementation of the IWebBrowser2 interface could not be retrieved from the underlying ActiveX WebBrowser control.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít DocumentText vlastnost k programovému zobrazení obsahu dokumentu dle vašeho výběru.The following code example demonstrates how to use the DocumentText property to programmatically display document content of your choosing. Tento příklad vyžaduje, aby formulář obsahoval WebBrowser ovládací prvek s názvem webBrowser1 .This example requires that your form contains a WebBrowser control called webBrowser1.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  webBrowser1.DocumentText =
    "<html><body>Please enter your name:<br/>" +
    "<input type='text' name='userName'/><br/>" +
    "<a href='http://www.microsoft.com'>continue</a>" +
    "</body></html>";
  webBrowser1.Navigating += 
    new WebBrowserNavigatingEventHandler(webBrowser1_Navigating);
}

private void webBrowser1_Navigating(object sender, 
  WebBrowserNavigatingEventArgs e)
{
  System.Windows.Forms.HtmlDocument document =
    this.webBrowser1.Document;

  if (document != null && document.All["userName"] != null && 
    String.IsNullOrEmpty(
    document.All["userName"].GetAttribute("value")))
  {
    e.Cancel = true;
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show(
      "You must enter your name before you can navigate to " +
      e.Url.ToString());
  }
}
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) _
  Handles Me.Load

  webBrowser1.DocumentText = _
    "<html><body>Please enter your name:<br/>" & _
    "<input type='text' name='userName'/><br/>" & _
    "<a href='http://www.microsoft.com'>continue</a>" & _
    "</body></html>"

End Sub

Private Sub webBrowser1_Navigating( _
  ByVal sender As Object, ByVal e As WebBrowserNavigatingEventArgs) _
  Handles webBrowser1.Navigating

  Dim document As System.Windows.Forms.HtmlDocument = _
    webBrowser1.Document
  If document IsNot Nothing And _
    document.All("userName") IsNot Nothing And _
    String.IsNullOrEmpty( _
    document.All("userName").GetAttribute("value")) Then

    e.Cancel = True
    MsgBox("You must enter your name before you can navigate to " & _
      e.Url.ToString())
  End If

End Sub

Poznámky

Tuto vlastnost použijte, pokud chcete manipulovat s obsahem stránky HTML zobrazené v WebBrowser ovládacím prvku pomocí nástrojů pro zpracování řetězců.Use this property when you want to manipulate the contents of an HTML page displayed in the WebBrowser control using string processing tools. Tuto vlastnost můžete použít například k načtení stránek z databáze nebo k analýze stránek pomocí regulárních výrazů.You can use this property, for example, to load pages from a database or to analyze pages using regular expressions. Když nastavíte tuto vlastnost, WebBrowser ovládací prvek automaticky přejde na adresu URL about: blank před načtením zadaného textu.When you set this property, the WebBrowser control automatically navigates to the about:blank URL before loading the specified text. To znamená, že Navigating Navigated DocumentCompleted při nastavení této vlastnosti dojde k událostem, a a hodnota Url vlastnosti již není smysluplná.This means that the Navigating, Navigated, and DocumentCompleted events occur when you set this property, and the value of the Url property is no longer meaningful.

Poznámka

Tato vlastnost obsahuje text aktuálního dokumentu, a to i v případě, že byl požadován jiný dokument.This property contains the text of the current document, even if another document has been requested. Pokud nastavíte hodnotu této vlastnosti a potom ji hned znovu načtete, načtená hodnota se může lišit od hodnoty nastavené v případě, že WebBrowser ovládací prvek nemá čas načíst nový obsah.If you set the value of this property and then immediately retrieve it again, the value retrieved may be different than the value set if the WebBrowser control has not had time to load the new content. Novou hodnotu lze načíst v DocumentCompleted obslužné rutině události.You can retrieve the new value in a DocumentCompleted event handler. Alternativně můžete vlákno blokovat až do načtení dokumentu voláním Thread.Sleep metody ve smyčce, dokud DocumentText vlastnost nevrátí hodnotu, na kterou jste ji původně nastavili.Alternatively, you can block the thread until the document is loaded by calling the Thread.Sleep method in a loop until the DocumentText property returns the value that you originally set it to.

Pro přístup k obsahu webové stránky jako Stream použijte DocumentStream vlastnost.To access the contents of a Web page as a Stream, use the DocumentStream property. K obsahu stránky můžete přistupovat také pomocí modelu HTML Document Object Model (DOM) prostřednictvím Document Vlastnosti.You can also access the page contents using the HTML document object model (DOM) through the Document property.

Platí pro

Viz také