WebBrowser.GoHome Metoda

Definice

Přejde WebBrowser k ovládacímu prvku na domovskou stránku aktuálního uživatele.Navigates the WebBrowser control to the home page of the current user.

public:
 void GoHome();
public void GoHome ();
member this.GoHome : unit -> unit
Public Sub GoHome ()

Výjimky

Tato WebBrowser instance již není platná.This WebBrowser instance is no longer valid.

IWebBrowser2Z podkladového ovládacího prvku ActiveX nelze načíst odkaz na implementaci rozhraní WebBrowser .A reference to an implementation of the IWebBrowser2 interface could not be retrieved from the underlying ActiveX WebBrowser control.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít GoHome metodu pro implementaci tlačítka Domů pro WebBrowser ovládací prvek podobně jako v aplikaci Internet Explorer.The following code example demonstrates how to use the GoHome method to implement a Home button for the WebBrowser control similar to the one in Internet Explorer. Tento příklad vyžaduje, aby formulář obsahoval WebBrowser ovládací prvek s názvem webBrowser1 a Button ovládací prvek s názvem ButtonHome .This example requires that your form contains a WebBrowser control called webBrowser1 and a Button control called ButtonHome.

Úplný příklad kódu naleznete v tématu How to: Přidání schopností webového prohlížeče do aplikace model Windows Forms.For the complete code example, see How to: Add Web Browser Capabilities to a Windows Forms Application.

// Navigates WebBrowser1 to the home page of the current user.
void ButtonHome_Click( System::Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
{
   this->WebBrowser1->GoHome();
}
// Navigates webBrowser1 to the home page of the current user.
private void homeButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    webBrowser1.GoHome();
}
' Navigates webBrowser1 to the home page of the current user.
Private Sub homeButton_Click( _
    ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) _
    Handles homeButton.Click

    webBrowser1.GoHome()

End Sub

Poznámky

Tuto metodu lze použít k implementaci tlačítka Domů , podobně jako v aplikaci Internet Explorer.You can use this method to implement a Home button similar to the one in Internet Explorer. Uživatel může zadat domovskou stránku v dialogovém okně Možnosti Internetu , které je k dispozici z ovládacích panelů nebo z nabídky nástroje v aplikaci Internet Explorer.The user can specify a home page in the Internet Options dialog box, which is available from Control Panel or from the Tools menu in Internet Explorer.

Platí pro

Viz také