WebBrowser.Navigating Událost

Definice

Vyvolá se před tím, než WebBrowser ovládací prvek přejde do nového dokumentu.Occurs before the WebBrowser control navigates to a new document.

public:
 event System::Windows::Forms::WebBrowserNavigatingEventHandler ^ Navigating;
public event System.Windows.Forms.WebBrowserNavigatingEventHandler Navigating;
member this.Navigating : System.Windows.Forms.WebBrowserNavigatingEventHandler 
Public Event Navigating As WebBrowserNavigatingEventHandler 
Public Custom Event Navigating As WebBrowserNavigatingEventHandler 

Event Type

WebBrowserNavigatingEventHandler

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít obslužnou rutinu pro Navigating událost k zrušení navigace, když formulář webové stránky nebyl vyplněn.The following code example demonstrates how to use a handler for the Navigating event to cancel navigation when a Web page form has not been filled in. DocumentVlastnost se používá k určení, zda vstupní pole formuláře obsahuje hodnotu.The Document property is used to determine whether the form input field contains a value.

Tento příklad vyžaduje, aby formulář obsahoval WebBrowser ovládací prvek s názvem webBrowser1 a aby třída formuláře měla ComVisibleAttribute přístup k modelu COM.This example requires that your form contains a WebBrowser control called webBrowser1 and that your form class has a ComVisibleAttribute making it accessible to COM.

Úplný příklad kódu, do kterého lze vložit následující kód, naleznete v tématu How to: Add Web Browser schopnostes to model Windows Forms Application.For a complete code example that you can paste the following code into, see How to: Add Web Browser Capabilities to a Windows Forms Application.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  webBrowser1.DocumentText =
    "<html><body>Please enter your name:<br/>" +
    "<input type='text' name='userName'/><br/>" +
    "<a href='http://www.microsoft.com'>continue</a>" +
    "</body></html>";
  webBrowser1.Navigating += 
    new WebBrowserNavigatingEventHandler(webBrowser1_Navigating);
}

private void webBrowser1_Navigating(object sender, 
  WebBrowserNavigatingEventArgs e)
{
  System.Windows.Forms.HtmlDocument document =
    this.webBrowser1.Document;

  if (document != null && document.All["userName"] != null && 
    String.IsNullOrEmpty(
    document.All["userName"].GetAttribute("value")))
  {
    e.Cancel = true;
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show(
      "You must enter your name before you can navigate to " +
      e.Url.ToString());
  }
}
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) _
  Handles Me.Load

  webBrowser1.DocumentText = _
    "<html><body>Please enter your name:<br/>" & _
    "<input type='text' name='userName'/><br/>" & _
    "<a href='http://www.microsoft.com'>continue</a>" & _
    "</body></html>"

End Sub

Private Sub webBrowser1_Navigating( _
  ByVal sender As Object, ByVal e As WebBrowserNavigatingEventArgs) _
  Handles webBrowser1.Navigating

  Dim document As System.Windows.Forms.HtmlDocument = _
    webBrowser1.Document
  If document IsNot Nothing And _
    document.All("userName") IsNot Nothing And _
    String.IsNullOrEmpty( _
    document.All("userName").GetAttribute("value")) Then

    e.Cancel = True
    MsgBox("You must enter your name before you can navigate to " & _
      e.Url.ToString())
  End If

End Sub

Poznámky

WebBrowserOvládací prvek přejde do nového dokumentu, kdykoli je nastavena jedna z následujících vlastností nebo je volána metoda:The WebBrowser control navigates to a new document whenever one of the following properties is set or methods is called:

Můžete zpracovat Navigating událost pro zrušení navigace, pokud nebyly splněny určité podmínky, například když uživatel zcela nevyplní formulář.You can handle the Navigating event to cancel navigation if certain conditions have not been met, for example, when the user has not completely filled out a form. Chcete-li zrušit navigaci, nastavte Cancel vlastnost WebBrowserNavigatingEventArgs objektu předaného do obslužné rutiny události na true .To cancel navigation, set the Cancel property of the WebBrowserNavigatingEventArgs object passed to the event handler to true. Tento objekt lze také použít k načtení adresy URL nového dokumentu prostřednictvím WebBrowserNavigatingEventArgs.Url Vlastnosti.You can also use this object to retrieve the URL of the new document through the WebBrowserNavigatingEventArgs.Url property. Pokud bude nový dokument zobrazen v rámci webové stránky, můžete načíst název rámce prostřednictvím WebBrowserNavigatingEventArgs.TargetFrameName Vlastnosti.If the new document will be displayed in a Web page frame, you can retrieve the name of the frame through the WebBrowserNavigatingEventArgs.TargetFrameName property.

Zpracujte Navigated událost pro příjem oznámení, když WebBrowser ovládací prvek dokončí navigaci a začal dokument načíst v novém umístění.Handle the Navigated event to receive notification when the WebBrowser control finishes navigation and has begun loading the document at the new location. Zpracování DocumentCompleted události pro příjem oznámení, když WebBrowser ovládací prvek dokončí načítání nového dokumentu.Handle the DocumentCompleted event to receive notification when the WebBrowser control finishes loading the new document.

Další informace o zpracování událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Platí pro

Viz také