Freezable.CanFreeze Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda lze objekt nastavit jako neupravitelný.Gets a value that indicates whether the object can be made unmodifiable.

public:
 property bool CanFreeze { bool get(); };
public bool CanFreeze { get; }
member this.CanFreeze : bool
Public ReadOnly Property CanFreeze As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud aktuální objekt lze nastavit jako neupravitelný nebo již není upravitelný; v opačném případě false .true if the current object can be made unmodifiable or is already unmodifiable; otherwise, false.

Poznámky pro dědice

Tato implementace metody používá FreezeCore(Boolean) metodu s isChecking nastavením na true k určení, zda Freezable lze provést neupravovatelné.This method implementation uses the FreezeCore(Boolean) method with isChecking set to true to determine whether a Freezable can be made unmodifiable. Chcete-li změnit způsob, jakým se tato vlastnost chová v odvozené třídě, přepište FreezeCore(Boolean) metodu.To modify the way this property behaves in a derived class, override the FreezeCore(Boolean) method.

Platí pro