Freezable.CreateInstanceCore Metoda

Definice

Při implementaci v odvozené třídě vytvoří novou instanci Freezable odvozené třídy.

protected:
 abstract System::Windows::Freezable ^ CreateInstanceCore();
protected abstract System.Windows.Freezable CreateInstanceCore ();
abstract member CreateInstanceCore : unit -> System.Windows.Freezable
Protected MustOverride Function CreateInstanceCore () As Freezable

Návraty

Freezable

Nová instance.

Příklady

Následující příklad ukazuje typickou implementaci CreateInstanceCore.

public class MyFreezable : Freezable
{
  // Typical implementation of CreateInstanceCore
  protected override Freezable CreateInstanceCore()
  {
  
    return new MyFreezable();   
  }

  // ...
  // Other code for the MyFreezableClass.
  // ...
}
Public Class MyFreezable
  Inherits Freezable
  ' Typical implementation of CreateInstanceCore
  Protected Overrides Function CreateInstanceCore() As Freezable

    Return New MyFreezable()
  End Function


  ' ...
  ' Other code for the MyFreezableClass.
  ' ...


End Class

Poznámky

Tuto metodu nevolejte přímo (s výjimkou volání základu v implementaci). Tato metoda se volá interně metodou CreateInstance pokaždé, když se vytvoří nová instance Freezable .

Poznámky pro implementátory

Každá Freezable odvozená třída musí implementovat tuto metodu. Typickou implementací je jednoduše volat konstruktor bez parametrů a vrátit výsledek.

Platí pro

Viz také