Freezable.IsFrozen Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která určuje, zda je objekt aktuálně upravitelný.

public:
 property bool IsFrozen { bool get(); };
public bool IsFrozen { get; }
member this.IsFrozen : bool
Public ReadOnly Property IsFrozen As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true pokud je objekt zamrzlý a nelze jej upravit; false , pokud lze objekt upravit.

Poznámky

Pokus o úpravu objektu při vyvolání IsFrozen jeho true vlastnosti vyvolá InvalidOperationException .

Tato vlastnost je z hlediska objektového modelu jen pro čtení. Některá z dokumentace k chování může při diskusi o chování jiných metod třídy zmínit "sady " nebo podobný jazyk, ale toto chování probíhá interně v instancích třídy, když metody instance manipulují s privátními proměnnými, které existují v rámci Freezable IsFrozen abstraktní true Freezable třídy. Pokud chcete nastavit hodnotu této vlastnosti, měli byste zavolat Freeze . To je v podstatě časová operace pro změnu IsFrozen vlastnosti z počátečního výchozího false stavu na true stav. Neexistuje žádný způsob, jak nastavit hodnotu zpět na false . Místo toho můžete změnit jakékoli hloubkové kopie z původního souboru (viz Clone metoda ). Toto chování je z návrhu a jak by se měla libovolná odvozená třída chovat při použití v případech, kdy Freezable je vzor užitečný.

Platí pro