Freezable.OnChanged Metoda

Definice

Volá se, když se Freezable změní aktuální objekt.Called when the current Freezable object is modified.

protected:
 virtual void OnChanged();
protected virtual void OnChanged ();
abstract member OnChanged : unit -> unit
override this.OnChanged : unit -> unit
Protected Overridable Sub OnChanged ()

Poznámky

Tato metoda je volána vždy, když Changed dojde k události.This method is called whenever the Changed event occurs.

Poznámky pro dědice

Při implementaci třídy, která je odvozena z Freezable , můžete tuto metodu přepsat pro provádění úloh.When you implement a class that derives from Freezable, you may override this method to perform tasks.

Platí pro

Viz také