Freezable.ReadPreamble Metoda

Definice

Zajišťuje, aby Freezable byl přístup z platného vlákna.Ensures that the Freezable is being accessed from a valid thread. Dědice typu Freezable musí volat tuto metodu na začátku libovolného rozhraní API, které čte datové členy, které nejsou vlastnostmi závislosti.Inheritors of Freezable must call this method at the beginning of any API that reads data members that are not dependency properties.

protected:
 void ReadPreamble();
protected void ReadPreamble ();
member this.ReadPreamble : unit -> unit
Protected Sub ReadPreamble ()

Poznámky pro dědice

Třídy, které jsou odvozeny z Freezable , by měly volat ReadPreamble() metodu předtím, než se pokusí o přístup ke všem členům, kteří nejsou vlastnostmi závislosti.Classes that derive from Freezable should call the ReadPreamble() method before they attempt to access any members that are not dependency properties. WritePreamble()Metoda by měla být volána před zápisem členů do.The WritePreamble() method should be called before any such members are written to.

Tato metoda efektivně neprovede žádné volání VerifyAccess() .This method effectively does nothing more than call VerifyAccess().

Platí pro

Viz také