Freezable.WritePreamble Metoda

Definice

Ověřuje, že není Freezable zmrazený a že se k němu přistupoval z platného kontextu vlákna.Verifies that the Freezable is not frozen and that it is being accessed from a valid threading context. Freezable dědice by měly volat tuto metodu na začátku každého rozhraní API, které se zapisuje do datových členů, kteří nejsou vlastnostmi závislosti.Freezable inheritors should call this method at the beginning of any API that writes to data members that are not dependency properties.

protected:
 void WritePreamble();
protected void WritePreamble ();
member this.WritePreamble : unit -> unit
Protected Sub WritePreamble ()

Výjimky

FreezableInstance je zmrazená a nemůže mít své členy zapsané do.The Freezable instance is frozen and cannot have its members written to.

Poznámky

Tato metoda volá VerifyAccess k ověření, zda je kontext vlákna přístupný, a vyvolá výjimku, pokud Freezable je instance již zmrazena.This method calls VerifyAccess to verify the threading context is accessible, and it throws an exception if the Freezable instance is already frozen.

Poznámky pro dědice

Třídy, které jsou odvozeny z Freezable by měly volat WritePreamble() před tím, než se pokusí zapisovat do členů, kteří nejsou vlastnostmi závislostí.Classes that derive from Freezable should call WritePreamble() before attempting to write to any members that are not dependency properties. Pokud voláte WritePreamble() v rozhraní API, můžete vynechat volání ReadPreamble() .If you call WritePreamble() in an API, you can omit a call to ReadPreamble().

Platí pro

Viz také