GiveFeedbackEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje událost směrované zpětnou vazbu z operací přetahování procesů v procesu GiveFeedback .Represents a method that will handle the feedback routed event from in-process drag-and-drop operations, for instance GiveFeedback.

public delegate void GiveFeedbackEventHandler(System::Object ^ sender, GiveFeedbackEventArgs ^ e);
public delegate void GiveFeedbackEventHandler(object sender, GiveFeedbackEventArgs e);
type GiveFeedbackEventHandler = delegate of obj * GiveFeedbackEventArgs -> unit
Public Delegate Sub GiveFeedbackEventHandler(sender As Object, e As GiveFeedbackEventArgs)

Parametry

sender
Object

Objekt, ke kterému je připojena obslužná rutina události.The object where the event handler is attached.

e
GiveFeedbackEventArgs

Data událostiThe event data.

Poznámky

Tento delegát se používá s následujícími připojenými událostmi.This delegate is used with the following attached events.

Tento delegát se používá také s následujícími směrovanými událostmi na základních prvcích.This delegate is also used with the following routed events on base elements. Tyto směrované události předají dříve uvedené připojené události, aby byly přístupnější pro obecný model prvků v WPF.These routed events forward the previously listed attached events to make them more accessible to the general element model in WPF.

Připojené události a základní element směrované události sdílejí svá data události a nasměrované verze směrovaného a tunelového propojení u směrovaných událostí také sdílejí data události.The attached events and the base element routed events share their event data, and the bubbling and tunneling versions of the routed events also share event data. To může mít vliv na ošetřené charakteristiky události při přenosu trasy události.This can affect the handled characteristics of the event as it travels the event route. Podrobnosti najdete v tématu Přehled vstupu.For details, see Input Overview.

K DragDrop.GiveFeedback připojené události dojde při zahájení operace přetažení.The DragDrop.GiveFeedback attached event occurs when a drag-and-drop operation is started. DragDrop.GiveFeedbackPřipojená událost umožňuje zdroji události přetažení upravit vzhled ukazatele myši tak, aby uživateli poskytoval vizuální zpětnou vazbu během operace přetažení.The DragDrop.GiveFeedback attached event enables the source of a drag event to modify the appearance of the mouse pointer to provide the user with visual feedback during a drag-and-drop operation.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro