LassoSelectionChangedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává SelectionChanged událost IncrementalLassoHitTester .Represents the method that handles the SelectionChanged event of a IncrementalLassoHitTester.

public delegate void LassoSelectionChangedEventHandler(System::Object ^ sender, LassoSelectionChangedEventArgs ^ e);
public delegate void LassoSelectionChangedEventHandler(object sender, LassoSelectionChangedEventArgs e);
type LassoSelectionChangedEventHandler = delegate of obj * LassoSelectionChangedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub LassoSelectionChangedEventHandler(sender As Object, e As LassoSelectionChangedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
LassoSelectionChangedEventArgs

Obsahující LassoSelectionChangedEventArgs data události.A LassoSelectionChangedEventArgs that contains the event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro