CommandBindingCollection Třída

Definice

Představuje kolekci CommandBinding objektů.Represents a collection of CommandBinding objects.

public ref class CommandBindingCollection sealed : System::Collections::IList
public sealed class CommandBindingCollection : System.Collections.IList
type CommandBindingCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface IList
type CommandBindingCollection = class
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class CommandBindingCollection
Implements IList
Dědičnost
CommandBindingCollection
Implementuje

Příklady

Následující příklad vytvoří CommandBinding a přidá jej do CommandBindingCollection Window .The following example creates a CommandBinding and adds it to the CommandBindingCollection of a Window.

<Window x:Class="SDKSamples.Window1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:custom="clr-namespace:SDKSamples"
  Height="600" Width="800"
  >
 <Window.CommandBindings>
  <CommandBinding Command="{x:Static custom:Window1.CustomRoutedCommand}"
          Executed="ExecutedCustomCommand"
          CanExecute="CanExecuteCustomCommand" />
 </Window.CommandBindings>
CommandBinding customCommandBinding = new CommandBinding(
  CustomRoutedCommand, ExecutedCustomCommand, CanExecuteCustomCommand);

// attach CommandBinding to root window
this.CommandBindings.Add(customCommandBinding);
Dim customCommandBinding As New CommandBinding(CustomRoutedCommand, AddressOf ExecutedCustomCommand, AddressOf CanExecuteCustomCommand)

' attach CommandBinding to root window
Me.CommandBindings.Add(customCommandBinding)

Poznámky

Všechny objekty, které jsou odvozeny z UIElement mají CommandBindingCollection pojmenovanéAll objects which derive from UIElement have a CommandBindingCollection named

CommandBindings.CommandBindings.

Konstruktory

CommandBindingCollection()

Inicializuje novou instanci CommandBindingCollection třídy.Initializes a new instance of the CommandBindingCollection class.

CommandBindingCollection(IList)

Inicializuje novou instanci CommandBindingCollection třídy pomocí položek v zadaném IList .Initializes a new instance of the CommandBindingCollection class using the items in the specified IList.

Vlastnosti

Count

Získá počet CommandBinding položek v tomto CommandBindingCollection .Gets the number of CommandBinding items in this CommandBindingCollection.

IsFixedSize

Načte hodnotu, která označuje, zda CommandBindingCollection má pevnou velikost.Gets a value indicating whether this CommandBindingCollection has a fixed size.

IsReadOnly

Načte hodnotu, která označuje, jestli CommandBindingCollection je to jen pro čtení.Gets a value indicating whether this CommandBindingCollection is read-only.

IsSynchronized

Načte hodnotu, která označuje, jestli se má synchronizovat přístup k tomuto CommandBindingCollection typu (bezpečné pro přístup z více vláken).Gets a value indicating whether access to this CommandBindingCollection is synchronized (thread-safe).

Item[Int32]

Získá nebo nastaví v CommandBinding zadaném indexu.Gets or sets the CommandBinding at the specified index.

SyncRoot

Získává objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k CommandBindingCollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the CommandBindingCollection.

Metody

Add(CommandBinding)

Přidá CommandBinding k tomuto CommandBindingCollection .Adds the specified CommandBinding to this CommandBindingCollection.

AddRange(ICollection)

Přidá položky na ICollection konci tohoto CommandBindingCollection .Adds the items of the specified ICollection to the end of this CommandBindingCollection.

Clear()

Odebere všechny položky z tohoto CommandBindingCollection .Removes all items from this CommandBindingCollection.

Contains(CommandBinding)

Určuje, zda CommandBinding je zadaný CommandBindingCollection .Determines whether the specified CommandBinding is in this CommandBindingCollection.

CopyTo(CommandBinding[], Int32)

Zkopíruje všechny položky v poli CommandBindingCollection do určeného jednorozměrného pole počínaje zadaným indexem cílového pole.Copies all of the items in the CommandBindingCollection to the specified one-dimensional array, starting at the specified index of the target array.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetEnumerator()

Získá enumerátor, který projde tímto CommandBindingCollection .Gets an enumerator that iterates through this CommandBindingCollection.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IndexOf(CommandBinding)

Vyhledá první výskyt zadaného CommandBinding v tomto CommandBindingCollection .Searches for the first occurrence of the specified CommandBinding in this CommandBindingCollection.

Insert(Int32, CommandBinding)

Vloží zadaný CommandBinding do tohoto CommandBindingCollection pole v zadaném indexu.Inserts the specified CommandBinding into this CommandBindingCollection at the specified index.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
Remove(CommandBinding)

Odebere první výskyt zadaného CommandBinding z tohoto CommandBindingCollection .Removes the first occurrence of the specified CommandBinding from this CommandBindingCollection.

RemoveAt(Int32)

Odebere zadaný CommandBinding index v zadaném indexu CommandBindingCollection .Removes the specified CommandBinding at the specified index of this CommandBindingCollection.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Popis tohoto člena naleznete v tématu CopyTo(Array, Int32) .For a description of this member, see CopyTo(Array, Int32).

IList.Add(Object)

Popis tohoto člena naleznete v tématu Add(Object) .For a description of this member, see Add(Object).

IList.Contains(Object)

Popis tohoto člena naleznete v tématu Contains(Object) .For a description of this member, see Contains(Object).

IList.IndexOf(Object)

Popis tohoto člena naleznete v tématu IndexOf(Object) .For a description of this member, see IndexOf(Object).

IList.Insert(Int32, Object)

Popis tohoto člena naleznete v tématu Insert(Int32, Object) .For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

IList.Item[Int32]

Popis tohoto člena naleznete v tématu Item[Int32] .For a description of this member, see Item[Int32].

IList.Remove(Object)

Popis tohoto člena naleznete v tématu Remove(Object) .For a description of this member, see Remove(Object).

Metody rozšíření

Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable na zadaný typ.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Převede IEnumerable na IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Platí pro

Viz také