InputEventArgs.Device Vlastnost

Definice

Získá vstupní zařízení, které iniciovalo tuto událost.Gets the input device that initiated this event.

public:
 property System::Windows::Input::InputDevice ^ Device { System::Windows::Input::InputDevice ^ get(); };
public System.Windows.Input.InputDevice Device { get; }
member this.Device : System.Windows.Input.InputDevice
Public ReadOnly Property Device As InputDevice

Hodnota vlastnosti

InputDevice

Vstupní zařízení přidružené k této události.The input device associated with this event.

Příklady

KeyboardDevice

MouseDevice

Platí pro