Mouse.PreviewMouseDownOutsideCapturedElementEvent Pole

Definice

Identifikuje PreviewMouseDownOutsideCapturedElement připojenou událost.Identifies the PreviewMouseDownOutsideCapturedElement attached event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ PreviewMouseDownOutsideCapturedElementEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent PreviewMouseDownOutsideCapturedElementEvent;
 staticval mutable PreviewMouseDownOutsideCapturedElementEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly PreviewMouseDownOutsideCapturedElementEvent As RoutedEvent 

Hodnota pole

RoutedEvent

Poznámky

Směrované identifikátory událostí jsou vytvořeny při registraci směrovaných událostí a výsledek je uložen jako pole ve třídě, která zaregistruje směrovanou událost.Routed event identifiers are created when routed events are registered, and the result is stored as a field on the class that registers the routed event. Tyto identifikátory obsahují identifikační název, typ vlastníka, typ obslužné rutiny, strategii směrování a metodu nástroje pro přidání vlastníků události.These identifiers contain an identifying name, owner type, handler type, routing strategy, and a utility method for adding owners for the event. Tyto identifikátory často používáte jako parametry pro metody systému událostí a identifikují konkrétní směrovanou událost.You often use these identifiers as parameters to event system methods, to identify a particular routed event.

Platí pro