MouseEventArgs.LeftButton Vlastnost

Definice

Načte aktuální stav levého tlačítka myši.Gets the current state of the left mouse button.

public:
 property System::Windows::Input::MouseButtonState LeftButton { System::Windows::Input::MouseButtonState get(); };
public System.Windows.Input.MouseButtonState LeftButton { get; }
member this.LeftButton : System.Windows.Input.MouseButtonState
Public ReadOnly Property LeftButton As MouseButtonState

Hodnota vlastnosti

MouseButtonState

Aktuální stav levého tlačítka myši, které je buď Pressed nebo Released .The current state of the left mouse button, which is either Pressed or Released. Není k dispozici žádná výchozí hodnota.There is no default value.

Příklady

Následující příklad vytiskne zprávu, pokud LeftButton je stav vlastnosti Pressed .The following example prints a message if the state of the LeftButton property is Pressed.

if (e.LeftButton == MouseButtonState.Pressed)
{
    MessageBox.Show("The Left Mouse Button is pressed");
}
If e.LeftButton = MouseButtonState.Pressed Then
    MessageBox.Show("The Left Mouse Button is pressed")
End If

Poznámky

MouseTřída poskytuje další vlastnosti a metody pro určení stavu myši.The Mouse class provides additional properties and methods for determining the state of the mouse.

Platí pro