MouseEventArgs.MouseDevice Vlastnost

Definice

Získá zařízení myši přidružené k této události.Gets the mouse device associated with this event.

public:
 property System::Windows::Input::MouseDevice ^ MouseDevice { System::Windows::Input::MouseDevice ^ get(); };
public System.Windows.Input.MouseDevice MouseDevice { get; }
member this.MouseDevice : System.Windows.Input.MouseDevice
Public ReadOnly Property MouseDevice As MouseDevice

Hodnota vlastnosti

MouseDevice

Zařízení myši přidružené k této události.The mouse device associated with this event. Není k dispozici žádná výchozí hodnota.There is no default value.

Příklady

Následující příklad získá přidružený ke MouseDevice vstupní události.The following example gets the MouseDevice associated with an input event.

MouseDevice mouseDevice = e.MouseDevice;
Dim mouseDevice As MouseDevice = e.MouseDevice

Poznámky

MouseTřída poskytuje další vlastnosti a metody pro určení stavu myši.The Mouse class provides additional properties and methods for determining the state of the mouse.

Platí pro