StylusSystemGestureEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává StylusSystemGesture událost UIElement .Represents the method that handles the StylusSystemGesture event of a UIElement.

public delegate void StylusSystemGestureEventHandler(System::Object ^ sender, StylusSystemGestureEventArgs ^ e);
public delegate void StylusSystemGestureEventHandler(object sender, StylusSystemGestureEventArgs e);
type StylusSystemGestureEventHandler = delegate of obj * StylusSystemGestureEventArgs -> unit
Public Delegate Sub StylusSystemGestureEventHandler(sender As Object, e As StylusSystemGestureEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
StylusSystemGestureEventArgs

Obsahující StylusSystemGestureEventArgs data události.A StylusSystemGestureEventArgs that contains the event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro