Int32Rect.ToString Metoda

Definice

Vytvoří řetězcovou reprezentaci Int32Rect.Creates a string representation of this Int32Rect.

Přetížení

ToString()

Vytvoří řetězcovou reprezentaci Int32Rect.Creates a string representation of this Int32Rect.

ToString(IFormatProvider)

Vytvoří řetězcovou reprezentaci tohoto Int32Rect typu na základě poskytnutého IFormatProvidertypu.Creates a string representation of this Int32Rect based on the supplied IFormatProvider.

ToString()

Vytvoří řetězcovou reprezentaci Int32Rect.Creates a string representation of this Int32Rect.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

Řetězec obsahující Xstejné hodnoty, Width Y, a Height této Int32Rect struktury.A string containing the same X, Y, Width, and Height values of this Int32Rect structure.

ToString(IFormatProvider)

Vytvoří řetězcovou reprezentaci tohoto Int32Rect typu na základě poskytnutého IFormatProvidertypu.Creates a string representation of this Int32Rect based on the supplied IFormatProvider.

public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametry

provider
IFormatProvider

Poskytovatel formátu, který se má použít.The format provider to use. Pokud je nullzprostředkovatel, je použita aktuální jazyková verze.If provider is null, the current culture is used.

Návraty

Řetězcová reprezentace této instance Int32Rect.A string representation of this instance of Int32Rect.

Platí pro