Int32Rect.X Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví souřadnici x levého horního rohu obdélníku.Gets or sets the x-coordinate of the top-left corner of the rectangle.

public:
 property int X { int get(); void set(int value); };
public int X { get; set; }
member this.X : int with get, set
Public Property X As Integer

Hodnota vlastnosti

Souřadnice x levého horního rohu obdélníku.The x-coordinate of the top-left corner of the rectangle. Výchozí hodnota je 0.The default value is 0.

Platí pro