Int32Rect.Y Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví souřadnici y levého horního rohu obdélníku.Gets or sets the y-coordinate of the top-left corner of the rectangle.

public:
 property int Y { int get(); void set(int value); };
public int Y { get; set; }
member this.Y : int with get, set
Public Property Y As Integer

Hodnota vlastnosti

Souřadnice y levého horního rohu obdélníku.The y-coordinate of the top-left corner of the rectangle. Výchozí hodnota je 0.The default value is 0.

Platí pro