HwndHost.MessageHook Událost

Definice

Vyvolá se u každé neošetřené zprávy, která je přijímána hostovaným oknem.Occurs for each unhandled message that is received by the hosted window.

public:
 event System::Windows::Interop::HwndSourceHook ^ MessageHook;
public event System.Windows.Interop.HwndSourceHook MessageHook;
member this.MessageHook : System.Windows.Interop.HwndSourceHook 
Public Custom Event MessageHook As HwndSourceHook 

Event Type

HwndSourceHook

Poznámky

Důležité

Tento typ nebo člen není k dispozici v zóně zabezpečení Internetu.This type or member is not available in the Internet security zone.

Platí pro