ParserContext Třída

Definice

Poskytuje kontextové informace vyžadované analyzátorem XAML.Provides context information required by a XAML parser.

public ref class ParserContext : System::Windows::Markup::IUriContext
public class ParserContext : System.Windows.Markup.IUriContext
type ParserContext = class
    interface IUriContext
Public Class ParserContext
Implements IUriContext
Dědičnost
ParserContext
Implementuje

Poznámky

Analyzátor XAML, na který tento kontext odkazuje, je rozhraní API analyzátoru XAML pro období .NET Framework 3,5, které je specifické pro implementaci WPF, jako zveřejněné v System.Windows.Markup.XamlReader a System.Windows.Markup.XamlWriter .The XAML parser that this context refers to is the .NET Framework 3.5 era XAML parser API that is specific to the WPF implementation, as exposed in System.Windows.Markup.XamlReader and System.Windows.Markup.XamlWriter.

Systém XAML v .NET Framework 4 používá propracovanější systém typů XAML, a proto používá pro operace zpracování XAML i jiný typ kontextu.The XAML system in .NET Framework 4 uses a more sophisticated XAML type system and thus also uses a different type of context for XAML processing operations. Další informace naleznete v tématu XamlSchemaContext.For more information, see XamlSchemaContext.

ParserContextJe obvykle používán jako vstup pro volání XamlReader operace.A ParserContext is typically used as an input for a call to a XamlReader operation. V těchto případech používáte přetížení XamlReader.Load nebo XamlReader.LoadAsync , kde poskytují ParserContext lepší kontrolu nad faktory, jako je například mapování typu na kód XAML nebo změna výchozích hodnot zpracování XML.In these cases, you are using overloads of XamlReader.Load or XamlReader.LoadAsync where supplying the ParserContext provides greater control over factors such as the type mapping to XAML, or altering XML processing defaults. Použití a na ParserContext rozdíl od použití System.Windows.Markup.XamlReader výchozího chování je pokročilý scénář.Using a ParserContext as opposed to using System.Windows.Markup.XamlReader default behavior is an advanced scenario.

xml:lang a xml:space chování je jedním z aspektů kontextu, které můžete přepsat.xml:lang and xml:space behavior is one of the aspects of a context you can override. Ve výchozím nastavení používá kontext analyzátoru en-us hodnoty založené na.By default, the parser context uses en-us based values. Další informace o tom, proč kontext na úrovni jazyka pro jazyk XAML používá en-us spíše než neutrální hodnotu invariantní jazykové verze, naleznete v tématu Přehled globalizace a lokalizace WPF.For more information on why the language-level context for XAML uses en-us rather than a culture-invariant value, see WPF Globalization and Localization Overview.

Konstruktory

ParserContext()

Inicializuje novou instanci ParserContext třídy.Initializes a new instance of the ParserContext class.

ParserContext(XmlParserContext)

Inicializuje novou instanci ParserContext třídy pomocí zadaného XmlParserContext .Initializes a new instance of the ParserContext class by using the specified XmlParserContext.

Vlastnosti

BaseUri

Získá nebo nastaví základní identifikátor URI pro tento kontext.Gets or sets the base URI for this context.

XamlTypeMapper

Získá nebo nastaví XamlTypeMapper pro použití s tímto ParserContext .Gets or sets the XamlTypeMapper to use with this ParserContext.

XmlLang

Získá nebo nastaví xml:lang řetězec pro tento kontext.Gets or sets the xml:lang string for this context.

XmlnsDictionary

Získá slovník oboru názvů XAML pro tento kontext analyzátoru XAML.Gets the XAML namespace dictionary for this XAML parser context.

XmlSpace

Získá nebo nastaví znak pro xml:space nebo tento kontext.Gets or sets the character for xml:space or this context.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
ToXmlParserContext(ParserContext)

Převede ParserContext na XmlParserContext .Converts an ParserContext to an XmlParserContext.

Operátory

Implicit(ParserContext to XmlParserContext)

Převede XAML ParserContext na XmlParserContext .Converts a XAML ParserContext to an XmlParserContext.

Platí pro

Viz také