XmlnsDictionary.Add Metoda

Definice

Přidá k tomuto typu dvojici prefix-URI XmlnsDictionary .Adds a prefix-URI pair to this XmlnsDictionary.

Přetížení

Add(Object, Object)

Přidá k tomuto typu dvojici prefix-URI XmlnsDictionary .Adds a prefix-URI pair to this XmlnsDictionary.

Add(String, String)

Přidá k tomuto typu dvojici prefix-URI XmlnsDictionary .Adds a prefix-URI pair to this XmlnsDictionary.

Add(Object, Object)

Přidá k tomuto typu dvojici prefix-URI XmlnsDictionary .Adds a prefix-URI pair to this XmlnsDictionary.

public:
 virtual void Add(System::Object ^ prefix, System::Object ^ xmlNamespace);
public void Add (object prefix, object xmlNamespace);
abstract member Add : obj * obj -> unit
override this.Add : obj * obj -> unit
Public Sub Add (prefix As Object, xmlNamespace As Object)

Parametry

prefix
Object

Předpona oboru názvů jazyka XAML, který má být přidán.The prefix of the XAML namespace to be added.

xmlNamespace
Object

Identifikátor URI oboru názvů jazyka XAML, na který je předpona mapována.The XAML namespace URI the prefix maps to.

Implementuje

Výjimky

prefix nebo není xmlNamespace řetězec.prefix or xmlNamespace is not a string.

prefix nebo xmlNamespace je null .prefix or xmlNamespace is null.

Poznámky

Po prvotní kontrole typu je tato implementace předána metodě zajišťující bezpečnost typů XmlnsDictionary.Add .After initial type-checking, this implementation forwards to the type-safe method XmlnsDictionary.Add.

Platí pro

Add(String, String)

Přidá k tomuto typu dvojici prefix-URI XmlnsDictionary .Adds a prefix-URI pair to this XmlnsDictionary.

public:
 void Add(System::String ^ prefix, System::String ^ xmlNamespace);
public void Add (string prefix, string xmlNamespace);
member this.Add : string * string -> unit
Public Sub Add (prefix As String, xmlNamespace As String)

Parametry

prefix
String

Předpona tohoto oboru názvů XML.The prefix of this XML namespace.

xmlNamespace
String

Identifikátor URI oboru názvů XML, na který je předpona mapována.The XML namespace URI the prefix maps to.

Výjimky

prefix nebo xmlNamespace je null .prefix or xmlNamespace is null.

Platí pro