XmlnsDictionary.Contains(Object) Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je uveden zadaný klíč předpony XmlnsDictionary .Returns a value that indicates whether the specified prefix key is in this XmlnsDictionary.

public:
 virtual bool Contains(System::Object ^ key);
public bool Contains (object key);
abstract member Contains : obj -> bool
override this.Contains : obj -> bool
Public Function Contains (key As Object) As Boolean

Parametry

key
Object

Klíč předpony, který se má vyhledat.The prefix key to search for.

Návraty

Boolean

true Pokud je požadovaný klíč předpony ve slovníku; v opačném případě false .true if the requested prefix key is in the dictionary; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro