XmlnsDictionary.IsSynchronized Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, jestli je přístup k XmlnsDictionary vláknu bezpečný.Gets a value that indicates whether access to this XmlnsDictionary is thread safe.

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je přístup k tomuto slovníku bezpečný pro přístup z více vláken; v opačném případě false .true if access to this dictionary is thread-safe; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro