XmlnsDictionary.Seal Metoda

Definice

Zamkne slovník, aby jej nebylo možné změnit.Locks the dictionary so that it cannot be changed.

public:
 void Seal();
public void Seal ();
member this.Seal : unit -> unit
Public Sub Seal ()

Poznámky

To je nutné provést před nastavením XmlnsDictionary na vlastnost (obvykle na ParserContext ).This must be done before setting the XmlnsDictionary to a property (typically on a ParserContext). Pokus o úpravu slovníku po XmlnsDictionary zapečetění je vyvolána InvalidOperationException .Attempting to modify the dictionary after the XmlnsDictionary is sealed throws an InvalidOperationException.

Platí pro