XmlnsDictionary.Sealed Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda XmlnsDictionary je zapečetěná.Gets a value that indicates whether the XmlnsDictionary is sealed.

public:
 property bool Sealed { bool get(); };
public bool Sealed { get; }
member this.Sealed : bool
Public ReadOnly Property Sealed As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je slovník zapečetěný; v opačném případě false .true if the dictionary is sealed; otherwise, false.

Poznámky

Tato vlastnost je alias pro IsReadOnly .This property is an alias for IsReadOnly.

Platí pro