XmlnsDictionary.SyncRoot Vlastnost

Definice

Získává objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k XmlnsDictionary .Gets an object that can be used to synchronize access to the XmlnsDictionary.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k XmlnsDictionary .An object that can be used to synchronize access to the XmlnsDictionary.

Implementuje

Platí pro