Animatable.ApplyAnimationClock Metoda

Definice

Animuje zadanou DependencyProperty pomocí zadaného AnimationClock .Animates the specified DependencyProperty using the specified AnimationClock.

Přetížení

ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock)

Aplikuje AnimationClock na zadaný DependencyProperty .Applies an AnimationClock to the specified DependencyProperty. Pokud je už vlastnost animovaná, SnapshotAndReplace použije se chování při předání.If the property is already animated, the SnapshotAndReplace handoff behavior is used.

ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock, HandoffBehavior)

Aplikuje AnimationClock na zadaný DependencyProperty .Applies an AnimationClock to the specified DependencyProperty. Pokud je již vlastnost animovaná, HandoffBehavior je použita zadaná.If the property is already animated, the specified HandoffBehavior is used.

ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock)

Aplikuje AnimationClock na zadaný DependencyProperty .Applies an AnimationClock to the specified DependencyProperty. Pokud je už vlastnost animovaná, SnapshotAndReplace použije se chování při předání.If the property is already animated, the SnapshotAndReplace handoff behavior is used.

public:
 virtual void ApplyAnimationClock(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationClock ^ clock);
public void ApplyAnimationClock (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationClock clock);
abstract member ApplyAnimationClock : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationClock -> unit
override this.ApplyAnimationClock : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationClock -> unit
Public Sub ApplyAnimationClock (dp As DependencyProperty, clock As AnimationClock)

Parametry

dp
DependencyProperty

Vlastnost, která se má animovatThe property to animate.

clock
AnimationClock

Hodiny, ve kterých se má animovat zadaná vlastnostThe clock with which to animate the specified property. V takovém případě clock null budou všechny animace odebrány ze zadané vlastnosti (ale ne zastaveno).If clock is null, all animations will be removed from the specified property (but not stopped).

Implementuje

Poznámky

Všimněte si, že použití této metody k odebrání hodin z vlastnosti nezastaví tyto hodiny.Note that using this method to removing clocks from a property does not stop those clocks.

Platí pro

ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock, HandoffBehavior)

Aplikuje AnimationClock na zadaný DependencyProperty .Applies an AnimationClock to the specified DependencyProperty. Pokud je již vlastnost animovaná, HandoffBehavior je použita zadaná.If the property is already animated, the specified HandoffBehavior is used.

public:
 virtual void ApplyAnimationClock(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationClock ^ clock, System::Windows::Media::Animation::HandoffBehavior handoffBehavior);
public void ApplyAnimationClock (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationClock clock, System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior handoffBehavior);
abstract member ApplyAnimationClock : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationClock * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
override this.ApplyAnimationClock : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationClock * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
Public Sub ApplyAnimationClock (dp As DependencyProperty, clock As AnimationClock, handoffBehavior As HandoffBehavior)

Parametry

dp
DependencyProperty

Vlastnost, která se má animovatThe property to animate.

clock
AnimationClock

Hodiny, ve kterých se má animovat zadaná vlastnostThe clock with which to animate the specified property. Pokud handoffBehavior je SnapshotAndReplace a clock je null , všechny animace budou odebrány ze zadané vlastnosti (ale ne zastaveno).If handoffBehavior is SnapshotAndReplace and clock is null, all animations will be removed from the specified property (but not stopped). Pokud handoffBehavior je Compose a hodinou null , tato metoda nemá žádný vliv.If handoffBehavior is Compose and clock is null, this method has no effect.

handoffBehavior
HandoffBehavior

Hodnota, která určuje, jak by nová animace měla pracovat s aktuálními animacemi, které jsou již ovlivněny hodnotou vlastnosti.A value that specifies how the new animation should interact with any current animations already affecting the property value.

Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít hodiny animace pomocí různých HandoffBehavior nastavení.The following example shows how to apply animation clocks using different HandoffBehavior settings.

Poznámky

Všimněte si, že použití této metody k odebrání hodin z vlastnosti nezastaví tyto hodiny.Note that using this method to remove clocks from a property does not stop those clocks.

Použití HandoffBehavior psaníUsing the Compose HandoffBehavior

Když použijete Storyboard , AnimationTimeline nebo AnimationClock na vlastnost pomocí Compose HandoffBehavior , všechny Clock objekty dříve přidružené k této vlastnosti budou nadále spotřebovávat systémové prostředky; systém časování tyto hodiny neodstraní automaticky.When you apply a Storyboard, AnimationTimeline, or AnimationClock to a property using the Compose HandoffBehavior, any Clock objects previously associated with that property continue to consume system resources; the timing system will not remove these clocks automatically.

Aby nedocházelo k problémům s výkonem při použití velkého počtu hodin pomocí Compose , měli byste po dokončení odebrat z animovaných vlastností hodiny skládání.To avoid performance issues when you apply a large number of clocks using Compose, you should remove composing clocks from the animated property after they complete. Existuje několik způsobů, jak odebrat hodiny.There are several ways to remove a clock.

To je primárně problém pro animace objektů, které mají dlouhou životnost.This is primarily an issue for animations on objects that have a long lifetime. Když je objekt uvolněn z paměti, jeho hodiny budou také odpojeny a uvolňovány paměti.When an object is garbage collected, its clocks will also be disconnected and garbage collected.

Další informace o objektech hodin naleznete v přehledu animace a časování systému.For more information about clock objects, see the Animation and Timing System Overview.

Platí pro