Animatable.BeginAnimation Metoda

Definice

Použije animaci u zadaného DependencyPropertyobjektu .

Přetížení

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Použije animaci u zadaného DependencyPropertyobjektu . Animace se spustí při vykreslení dalšího snímku. Pokud je zadaná vlastnost již animované, SnapshotAndReplace použije se chování předání.

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Použije animaci u zadaného DependencyPropertyobjektu . Animace se spustí při vykreslení dalšího snímku. Pokud je zadaná vlastnost již animované, použije se zadaný HandoffBehavior parametr.

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Použije animaci u zadaného DependencyPropertyobjektu . Animace se spustí při vykreslení dalšího snímku. Pokud je zadaná vlastnost již animované, SnapshotAndReplace použije se chování předání.

public:
 virtual void BeginAnimation(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationTimeline ^ animation);
public void BeginAnimation (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline animation);
abstract member BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline -> unit
override this.BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline -> unit
Public Sub BeginAnimation (dp As DependencyProperty, animation As AnimationTimeline)

Parametry

dp
DependencyProperty

Vlastnost, která se má animovat.

animation
AnimationTimeline

Animace použitá k animaci zadané vlastnosti.

Pokud je nullanimaceBeginTime, všechny aktuální animace budou odebrány a aktuální hodnota vlastnosti bude uložena.

Pokud animation ano null, všechny animace budou z vlastnosti odebrány a hodnota vlastnosti se vrátí zpět k její základní hodnotě.

Implementuje

Poznámky

Pokud je BeginTime animace větší než nula, začne animace po uplynutí této doby od okamžiku vykreslení dalšího snímku.

Platí pro

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Použije animaci u zadaného DependencyPropertyobjektu . Animace se spustí při vykreslení dalšího snímku. Pokud je zadaná vlastnost již animované, použije se zadaný HandoffBehavior parametr.

public:
 virtual void BeginAnimation(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationTimeline ^ animation, System::Windows::Media::Animation::HandoffBehavior handoffBehavior);
public void BeginAnimation (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline animation, System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior handoffBehavior);
abstract member BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
override this.BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
Public Sub BeginAnimation (dp As DependencyProperty, animation As AnimationTimeline, handoffBehavior As HandoffBehavior)

Parametry

dp
DependencyProperty

Vlastnost, která se má animovat.

animation
AnimationTimeline

Animace použitá k animaci zadané vlastnosti.

Pokud handoffBehavior ano SnapshotAndReplace a animace BeginTime je null, všechny aktuální animace budou odebrány a aktuální hodnota vlastnosti bude uložena.

Pokud handoffBehavior je a animation je SnapshotAndReplace null odkazem, všechny animace se z vlastnosti odeberou a hodnota vlastnosti se vrátí zpět k její základní hodnotě.

Pokud handoffBehavior je Compose, tato metoda nebude mít žádný vliv, pokud animace nebo jeho BeginTime je null.

handoffBehavior
HandoffBehavior

Hodnota, která určuje, jak má nová animace interagovat s libovolnými aktuálními animacemi, které již ovlivňují hodnotu vlastnosti.

Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít animace pomocí různých HandoffBehavior nastavení.

/*

This sample animates the position of an ellipse when 
the user clicks within the main border. If the user
left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
is used when applying the animations. If the user
right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
instead.

*/

using namespace System;
using namespace System::Windows;
using namespace System::Windows::Navigation;
using namespace System::Windows::Media;
using namespace System::Windows::Media::Animation;
using namespace System::Windows::Shapes;
using namespace System::Windows::Controls;
using namespace System::Windows::Input;

namespace Microsoft {
  namespace Samples {
   namespace Animation {
     namespace LocalAnimations {
      public ref class InteractiveAnimationExample : Page {
      private: 
        TranslateTransform^ interactiveTranslateTransform;
        Border^ containerBorder;
        Ellipse^ interactiveEllipse;

      public: 
        InteractiveAnimationExample () 
        {
         WindowTitle = "Interactive Animation Example";
         DockPanel^ myPanel = gcnew DockPanel();
         myPanel->Margin = Thickness(20.0);

         containerBorder = gcnew Border();
         containerBorder->Background = Brushes::White;
         containerBorder->BorderBrush = Brushes::Black;
         containerBorder->BorderThickness = Thickness(2.0);
         containerBorder->VerticalAlignment = System::Windows::VerticalAlignment::Stretch;

         interactiveEllipse = gcnew Ellipse();
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Lime;
         interactiveEllipse->Stroke = Brushes::Black;
         interactiveEllipse->StrokeThickness = 2.0;
         interactiveEllipse->Width = 25;
         interactiveEllipse->Height = 25;
         interactiveEllipse->HorizontalAlignment = System::Windows::HorizontalAlignment::Left;
         interactiveEllipse->VerticalAlignment = System::Windows::VerticalAlignment::Top;

         interactiveTranslateTransform = gcnew TranslateTransform();
         interactiveEllipse->RenderTransform = interactiveTranslateTransform;

         containerBorder->MouseLeftButtonDown += 
           gcnew MouseButtonEventHandler(this, &Microsoft::Samples::Animation::LocalAnimations::InteractiveAnimationExample::border_mouseLeftButtonDown);
         containerBorder->MouseRightButtonDown += 
           gcnew MouseButtonEventHandler(this, &Microsoft::Samples::Animation::LocalAnimations::InteractiveAnimationExample::border_mouseRightButtonDown);
         containerBorder->Child = interactiveEllipse;

         myPanel->Children->Add(containerBorder);
         this->Content = myPanel;
        };

      private: 
        // When the user left-clicks, use the 
        // SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
        void border_mouseLeftButtonDown (System::Object^ sender, System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs^ e)
        {
         System::Windows::Point clickPoint = Mouse::GetPosition(containerBorder);

         // Set the target point so the center of the ellipse
         // ends up at the clicked point.
         Point targetPoint = Point();
         targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse->Width / 2;
         targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse->Height / 2;

         // Animate to the target point.
         DoubleAnimation^ xAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.X,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::XProperty, xAnimation, HandoffBehavior::SnapshotAndReplace);

         DoubleAnimation^ yAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.Y,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::YProperty, yAnimation, HandoffBehavior::SnapshotAndReplace);

         // Chage the color of the ellipse.
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Lime;
        }

      private:
        // When the user right-clicks, use the 
        // Compose HandoffBehavior when applying the animation.
        void border_mouseRightButtonDown (System::Object^ sender, System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs^ e)
        {
         // Find the point where the use clicked.
         Point clickPoint = Mouse::GetPosition(containerBorder);

         // Set the target point so the center of the ellipse
         // ends up at the clicked point.
         Point targetPoint = System::Windows::Point();
         targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse->Width / 2;
         targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse->Height / 2;

         // Animate to the target point.
         DoubleAnimation^ xAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.X,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::XProperty, xAnimation, HandoffBehavior::Compose);

         DoubleAnimation^ yAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.Y,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));

         // Change the color of the ellipse.
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::YProperty, yAnimation, HandoffBehavior::Compose);
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Orange;
        }
      };
     }
   }
  }
}
/*

  This sample animates the position of an ellipse when 
  the user clicks within the main border. If the user
  left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
  is used when applying the animations. If the user
  right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
  instead.

*/

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;

namespace Microsoft.Samples.Animation.LocalAnimations
{

  // Create the demonstration.
  public class InteractiveAnimationExample : Page {

    private TranslateTransform interactiveTranslateTransform;  
    private Border containerBorder;
    private Ellipse interactiveEllipse;
    
    public InteractiveAnimationExample()
    {
    
      WindowTitle = "Interactive Animation Example";
      DockPanel myPanel = new DockPanel();
      myPanel.Margin = new Thickness(20.0);      
  
      containerBorder = new Border();
      containerBorder.Background = System.Windows.Media.Brushes.White;
      containerBorder.BorderBrush = System.Windows.Media.Brushes.Black;
      containerBorder.BorderThickness = new Thickness(2.0); 
      containerBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch;
      
      interactiveEllipse = new Ellipse();
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Lime;
      interactiveEllipse.Stroke = System.Windows.Media.Brushes.Black;
      interactiveEllipse.StrokeThickness = 2.0;
      interactiveEllipse.Width = 25;
      interactiveEllipse.Height = 25;
      interactiveEllipse.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;
      interactiveEllipse.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;
      
      interactiveTranslateTransform = new TranslateTransform();
      interactiveEllipse.RenderTransform = 
        interactiveTranslateTransform;
        
      containerBorder.MouseLeftButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(border_mouseLeftButtonDown);
      containerBorder.MouseRightButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(border_mouseRightButtonDown);        
      
      containerBorder.Child = interactiveEllipse;
      myPanel.Children.Add(containerBorder);
      this.Content = myPanel;
    }

    // When the user left-clicks, use the 
    // SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    private void border_mouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      System.Windows.Point clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder);
      
      // Set the target point so the center of the ellipse
      // ends up at the clicked point.
      System.Windows.Point targetPoint = new System.Windows.Point();
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2;
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2; 
      
      // Animate to the target point.
      DoubleAnimation xAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.X, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)));
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace);
        
      DoubleAnimation yAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.Y, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))); 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace);        

      // Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Lime;
    }
    
    // When the user right-clicks, use the 
    // Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    private void border_mouseRightButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      // Find the point where the use clicked.
      System.Windows.Point clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder);
      
      // Set the target point so the center of the ellipse
      // ends up at the clicked point.
      System.Windows.Point targetPoint = new System.Windows.Point();
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2;
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2;

      // Animate to the target point.
      DoubleAnimation xAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.X, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)));
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.Compose);
        
      DoubleAnimation yAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.Y, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))); 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.Compose);  
        
      // Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Orange;
    }
  }
}
'
'
'  This sample animates the position of an ellipse when 
'  the user clicks within the main border. If the user
'  left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
'  is used when applying the animations. If the user
'  right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
'  instead.
'
'

Imports System.Windows
Imports System.Windows.Navigation
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Media.Animation
Imports System.Windows.Shapes
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Input

Namespace Microsoft.Samples.Animation.LocalAnimations


  ' Create the demonstration.
  Public Class InteractiveAnimationExample
    Inherits Page
    
    
    Private Dim interactiveTranslateTransform As TranslateTransform 
    Private Dim WithEvents containerBorder As Border 
    Private Dim interactiveEllipse As Ellipse
    
    Public Sub New()
    
      WindowTitle = "Interactive Animation Example"
      Dim myPanel As New DockPanel()
      myPanel.Margin = New Thickness(20.0)      
  
      containerBorder = new Border()
      containerBorder.Background = Brushes.White
      containerBorder.BorderBrush = Brushes.Black
      containerBorder.BorderThickness = new Thickness(2.0) 
      containerBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch
      
      interactiveEllipse = new Ellipse()
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime
      interactiveEllipse.Stroke = Brushes.Black
      interactiveEllipse.StrokeThickness = 2.0
      interactiveEllipse.Width = 25
      interactiveEllipse.Height = 25
      interactiveEllipse.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left
      interactiveEllipse.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top
      
      interactiveTranslateTransform = new TranslateTransform()
      interactiveEllipse.RenderTransform = _
        interactiveTranslateTransform      
      
      containerBorder.Child = interactiveEllipse
      myPanel.Children.Add(containerBorder)
      Me.Content = myPanel
    End Sub
    

    ' When the user left-clicks, use the 
    ' SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    Private Sub border_mouseLeftButtonDown( _
      ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs) _
      Handles containerBorder.MouseLeftButtonDown
   
    
      Dim clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder)
      
      ' Set the target point so the center of the ellipse
      ' ends up at the clicked point.
      Dim targetPoint As New System.Windows.Point()
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2 
      
      ' Animate to the target point.
      Dim xAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.X, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace)
        
      Dim yAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.Y, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace)        

      ' Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime
          
    End Sub
    
    ' When the user right-clicks, use the 
    ' Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    Private Sub border_mouseRightButtonDown( _
      ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs) _
      Handles containerBorder.MouseRightButtonDown
    
    
      ' Find the point where the use clicked.
      Dim clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder)
      
      ' Set the target point so the center of the ellipse
      ' ends up at the clicked point.
      Dim targetPoint As New System.Windows.Point()
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2
      
      ' Animate to the target point.
      Dim xAnimation As _
        New DoubleAnimation(targetPoint.X, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.Compose)
        
      Dim yAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.Y, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))) 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.Compose)  
        
      ' Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Orange
      
          
    End Sub
    
  End Class
 
End Namespace

Poznámky

Pokud je BeginTime animace větší než nula, začne animace po uplynutí této doby od okamžiku vykreslení dalšího snímku.

Použití HandoffBehavior psaní

Když použijete Storyboardvlastnost , AnimationTimelinenebo AnimationClock na vlastnost pomocí Compose HandoffBehavior, všechny Clock objekty dříve přidružené k této vlastnosti budou nadále využívat systémové prostředky; časovací systém tyto hodiny automaticky neodebere.

Abyste se vyhnuli problémům s výkonem při použití velkého počtu hodin, Composeměli byste po dokončení odebrat psaní hodin z animované vlastnosti. Hodiny můžete odebrat několika způsoby.

Jedná se především o problém s animacemi na objektech, které mají dlouhou životnost. Když je objekt uvolňování paměti, jeho hodiny se také odpojí a uvolňování paměti.

Další informace o objektech hodin naleznete v přehledu systému animace a časování.

Platí pro