AnimationTimeline.IsDestinationDefault Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda tato animace používá parametr defaultDestinationValue GetCurrentValue(Object, Object, AnimationClock) metody jako cílovou hodnotu.Gets a value that indicates whether this animation uses the defaultDestinationValue parameter of the GetCurrentValue(Object, Object, AnimationClock) method as its destination value.

public:
 virtual property bool IsDestinationDefault { bool get(); };
public virtual bool IsDestinationDefault { get; }
member this.IsDestinationDefault : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsDestinationDefault As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je parametr defaultDestinationValue GetCurrentValue(Object, Object, AnimationClock) metody hodnotou této animace, když dosáhne konce své jednoduché doby trvání (její čas je CurrentProgress 1), jinak false .true if the defaultDestinationValue parameter of the GetCurrentValue(Object, Object, AnimationClock) method is the value of this animation when reaches the end of its simple duration (its clock has a CurrentProgress of 1); otherwise, false. Výchozí implementace se vždycky vrátí false .The default implementation always returns false.

Platí pro

Viz také