Clock.CurrentTime Vlastnost

Definice

Získá aktuální čas hodin v rámci aktuální iterace.Gets this clock's current time within its current iteration.

public:
 property Nullable<TimeSpan> CurrentTime { Nullable<TimeSpan> get(); };
public TimeSpan? CurrentTime { get; }
member this.CurrentTime : Nullable<TimeSpan>
Public ReadOnly Property CurrentTime As Nullable(Of TimeSpan)

Hodnota vlastnosti

Nullable<TimeSpan>

null Pokud se jedná o hodiny, Stopped v opačném případě aktuální čas tohoto času.null if this clock is Stopped; otherwise, the current time of this clock.

Poznámky

Použití časové osy jako časovačeUsing a Timeline as a Timer

Hodiny časové osy budou probíhat pouze v případě, že je k ní přidružena obslužná rutina události nebo (v případě AnimationClock objektu) je přidružena k vlastnosti.A timeline's clock will only progress when there's an event handler associated with it or (in the case of an AnimationClock object) it is associated with a property. Z tohoto důvodu (a dalších) se nedoporučuje používat Timeline jako časovač.For this reason (and others), it's not recommended that you use a Timeline as a timer.

Platí pro

Viz také